Четвер, 9 Грудня, 2021
novyny.org@gmail.com
Події

За минулу добу в Росії коронавірус діагностували у 3388 осіб

MOSCOW, RUSSIA - MARCH 10, 2020: An emergency paramedic wearing a chemical protection suit at the Novomoskovsky multipurpose medical center. Patients suspected of the COVID-19 coronavirus infection and passengers with acute respiratory viral infection (ARVI) symptoms arriving from countries with unfavorable epidemiological situation are to be sent to the facility. Stanislav Krasilnikov/TASS Ðîññèÿ. Ìîñêâà. Ñîòðóäíèê ñêîðîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè â êîñòþìå ïîëíîé õèìè÷åñêîé çàùèòû íà òåððèòîðèè ìíîãîïðîôèëüíîãî ìåäèöèíñêîãî öåíòðà "Íîâîìîñêîâñêèé", êóäà ãîñïèòàëèçèðóþò ïàöèåíòîâ ñ ïîäîçðåíèåì íà êîðîíàâèðóñ COVID-19. Òàêæå öåíòð ïðèíèìàåò ïàññàæèðîâ, ïðèáûâøèõ â Ìîñêâó èç ñòðàí ñ íåáëàãîïðèÿòíîé ýïèäåìèîëîãè÷åñêîé ñèòóàöèåé ñ ñèìïòîìàìè ÎÐÂÈ. Ñòàíèñëàâ Êðàñèëüíèêîâ/ÒÀÑÑ

У Росії за добу коронавірусом заразилися понад 3000 осіб – це новий антирекорд, всього в країні заразилися 24 490 осіб.

Про це повідомляє РБК.

Згідно з офіційними даними, найбільше хворих за минулу добу виявили в Москві (1174). У Московській області виявлено ще 272 заражених, в Мурманській області – 137, в Санкт-Петербурзі – 130, в Ленінградській області – 108, в Комі – 97.

За добу в РФ померли 28 пацієнтів із коронавірусом, всього в країні зафіксовано 198 летальних випадків.

За добу з лікарень виписано 292 людини, всього одужали 1986 осіб.

Залишити відповідь

Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.